Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

6427 dd52 500
Reposted fromMadristas Madristas viaPoranny Poranny
1875 bd4c 500
Reposted fromPoranny Poranny

November 25 2017

9651 e209 500
Reposted fromslodziak slodziak viaLusia Lusia

Śni mi się ona, co było łatwe do przewidzenia, podświadomość próbuje wyrzygać ją jak obiad z zepsutego mięsa, stawiając mnie z nią w dziesiątkach konfiguracji.

— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
1629 bc32
2207 bd4b 500
Reposted from777727772 777727772 viatobecontinued tobecontinued
6417 4d5c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLusia Lusia
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
7096 01f9 500
Reposted fromkaiee kaiee vialittleburn littleburn
9214 1d6f
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaLusia Lusia
1392 be08
Reposted fromintrigante intrigante viaLusia Lusia
2294 2071
Reposted fromtwice twice via2708 2708
8672 e8f4 500
Reposted fromkotowate kotowate via2708 2708
1177 b022

November 21 2017

2972 2cb6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamefir mefir
Podejdź - tutaj Słońce nie parzy twarzy
Usiądź w tym cieniu o moim imieniu
Oprzyj się o ten kamień-konsekwencję tylu zdarzeń
Spójrz, patrz dlaczego zgasło światło.

16.11.2017
Reposted frompanato panato viamefir mefir
6807 cf7f 500

yourstrulyfranca:

totalharmonycycle:

No greater love…

❤️

Reposted fromopticculture opticculture viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl