Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.

— Nina George - "Lawendowy pokój"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
4506 fa59 500
Reposted fromdeviate deviate viaimpressive impressive
1222 9128 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Reposted fromszopkowa szopkowa via48hrs 48hrs
1332 e81a 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

August 16 2018

Reposted frommrrru mrrru viaMsChocolate MsChocolate
6660 d8a4 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Azalea Paradise

July 24 2018

Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir via48hrs 48hrs

July 16 2018

7562 3671 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaoski oski

July 06 2018

9157 7d69
Reposted fromtfu tfu viaoski oski

July 05 2018

3763 b04f 500
Reposted frommesoup mesoup viaoski oski
9474 8469
Reposted fromonlyman onlyman viaPoranny Poranny
Reposted fromPoranny Poranny

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

jpjordaanphoto: In Bolivia they [llamas] are not found in the wild like they’re Vicuña cousins, they are only domesticated, much like cows in other parts of the world

4672 56c6 500
Reposted fromzungud zungud viaPoranny Poranny
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl