Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

1726 4c5f
Reposted fromvandalize vandalize viagronsaker gronsaker
7447 bc41 500
Reposted fromvandalize vandalize viagronsaker gronsaker
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viagronsaker gronsaker
0170 c865 500
Reposted fromgabor gabor viagronsaker gronsaker
8814 a1ee
7260 4a9c 500
Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool via2708 2708
1746 7620 500
Książ Castle, Wałbrzych, Poland
4700 8f32 500
4700 8f32 500
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— Emil Cioran
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via2708 2708
1535 587d 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers via2708 2708

April 14 2017

9203 f1e3
Reposted fromoll oll viakotfica kotfica

Reposted frompunisher punisher viaxal xal
4247 5702
Potato is life.
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto via2708 2708
9247 9279 500

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

0951 229a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaKACHA KACHA

April 13 2017

7298 d5cd
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viagronsaker gronsaker

April 11 2017

4344 8298
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viagronsaker gronsaker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl