Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

6369 9881 500
0136 135b
Reposted fromgrobson grobson viaoski oski
5974 39b2 500
8573 5ecb 500
Reposted fromxawery xawery viadoubleespresso doubleespresso
4226 2f33
Reposted fromkarahippie karahippie viachrzrzrz chrzrzrz
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo via48hrs 48hrs
7050 2100 500
Reposted frompiehus piehus viaoski oski
0574 6b66 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via48hrs 48hrs
1527 12ca 500
Reposted fromeffic effic viaoski oski
0419 53d2 500
Reposted fromnyaako nyaako viaimpressive impressive
5152 47c9 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaoski oski
Im starszy jesteś tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują.
— trzask.prask
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
4668 6ce8
Reposted fromperseweracje perseweracje via48hrs 48hrs
7871 47ef
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via48hrs 48hrs
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
Reposted fromgreensky greensky viamefir mefir

November 04 2019

9303 b08e 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaoski oski
5047 a590 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl