Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

1049 b4ff 500
Lepiej...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viamefir mefir

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viamefir mefir
6785 3776
9433 1bb9 500
9433 1bb9 500
2864 ddac
[church]
Reposted fromrubinek rubinek viaPoranny Poranny

July 16 2019

8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
0791 5f38 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaoski oski

July 12 2019

6711 f5a0
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viadoubleespresso doubleespresso
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn via48hrs 48hrs
0610 df4b 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate via48hrs 48hrs

June 22 2019

3557 45cb 500
Reposted fromsosna sosna viamefir mefir
6150 2f27 500
Nie bądźcie głupi. #takmałojeszczewiesz
Reposted fromyannim yannim viamefir mefir
4870 2529 500
i pojawia się mimowolny uśmiech na twojej twarzy, słyszysz szum i widzisz urok przemierzanej drogi
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viamefir mefir
8803 e77f 500
Reposted frommangoe mangoe viamefir mefir
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl